Menu

Program školky

Program školky

Školka je otevřena od sedmi hodin. Do osmi hodin se děti schází v jedné třídě, protože téměř všechny přichází až po osmé hodině. Pak se rozchází do svých tříd. Tam si mohou hrát, dle svého výběru a zájmu nebo se zapojí do výchovně vzdělávacích činností, které pro ně p. učitelka připraví. Vzdělávací nabídka, ale často i hry dětí, souvisí s tematickou částí, která je v daném období aktuální. Tematická část vychází z prožitků dětí (výlet, výstava), ze situace ve třídě, z přání a zájmu dětí, které učitelka může zjistit pomocí myšlenkové mapy, brainstormingu, rozhovoru s dětmi atd. Učitelka připraví pro děti např. výtvarnou či pracovní činnost, zajistí materiál, pomůcky, připraví prostředí tak, aby si děti mohly vybrat a rozhodnout se s čím a jak chtějí pracovat, s kým chtějí spolupracovat. Děti pak pracují svým tempem a přemýšlí, jak danou věc zrealizují. Učitelka funguje v roli pozorovatele a pomocníka. Další výchovně vzdělávací činnost se uskutečňuje v centrech. Při plánování vzdělávací nabídky a její přípravě má učitelka na paměti osm typů inteligencí. Každé dítě má jiné schopnosti, potřeby a zájmy. Jeho dovednosti dosahují určitého stupně a je na učitelce, aby připravila diferencovanou vzdělávací nabídku pro všechny děti, a tím celkově rozvíjela jejich osobnost. V těchto centrech děti řeší určitý úkol, činnost je založená na spolupráci a komunikaci, na předávání zkušeností mezi dětmi. Dítě své znalosti a dovednosti musí získávat aktivní činností, ne pasivním přijímáním. Pro úplnost uvádíme typy rozmanitých inteligencí dle H. Gardnera: Verbální, logicko-matematická, prostorová, hudební, tělesně-kinestetická, intrapersonální, interpersonální, přírodní. Učitelka pracuje s dětmi také individuálně. Jde o vzdělávání jednotlivého dítěte, bez účasti druhých. Toto vzdělávání má jasně stanovený cíl, vychází z dobré znalosti dítěte, z respektování jeho věkových a individuálních zvláštností. Při těchto činnostech mohou děti postupně svačit. Pokud tuto potřebu nemají, svačí společně před pobytem venku. Po svačině zařazuje učitelka komunitní nebo diskusní kruh, hodnotící chvilku, kdy děti hodnotí, jak pracovaly, co se dozvěděly, co se jim dařilo či nikoliv. Zjišťuje také, jaká tematická část by děti zajímala, co by chtěly prožít, poznávat, navštívit. Na vycházku, výlet, pobyt na zahradě odchází děti každý den. V této době poznávají okolí MŠ, přírodu, prožívají pohybové i volné hry, mohou se účastnit vzdělávací nabídky, která je přenášena na zahradu. Po návratu je pro ně připraven oběd. Vedeme děti k samostatnosti, sebeobsluze při stolování, ochutnávání neznámých pokrmů, konzumaci salátů, zeleniny, pitnému režimu. Čas po obědě je určen k odpočinku dětí. Při poslechu pohádky či relaxační hudby některé děti usínají. Děti, které nemají potřebu spánku, postupně vstávají. Mohou si vybrat klidnou hru nebo pracovní listy, mohou si prohlížet knihy atd., tak aby nerušily kamarády. Po odpočinku, v době příznivého počasí, odchází děti na zahradu. V chladných dnech nabízí učitelka dětem cvičení nebo hudební činnosti s pohybem, děti si hrají dle svého výběru, mohou pracovat v centrech aktivit. Postupně se rozcházejí domů.

 
Aktivity pro děti
 
Kroužky:
  • keramika, angličtina, sportovní aktivity - Sportík, plavání 

Aktivity pro děti jsou realizovány na základě zájmu rodičů. Sportovní aktivity (Sportík a plavání) navštěvujeme v době pobytu venku tak, aby nebyly narušeny výchovně vzdělávací činnosti ve třídě a dítě se mohlo účastnit vzdělávací nabídky. Ostatní aktivity probíhají ve škole a konají se v době po odpoledním odpočinku. 

Divadlo:
V dopoledních hodinách navštěvujeme divadelní představení pro děti nebo si divadlo zveme do školky.

Výstavy:
Účastníme se tematických výstav v Moravském muzeu, galeriích, výstavních síních, navštěvujeme Vida centrum, Otevřenou zahradu, Technické muzeum, Jezírko, Jižanský dvoreček a další.

Výlety:
Se staršími dětmi pořádáme výlety do blízkého okolí, např. Kohoutovice, Mokrá Hora, Soběšice, přehrada, Komín.

Škola v přírodě:
Dle zájmu jezdíme do přírody na týdenní pobyt.

V průběhu roku jsou zařazovány akce, které se staly již tradicí: "Tvořivé dílny s rodiči" (jarní, podzimní), "Vánoční posezení", "Masopust", "Sváteční odpoledne pro maminky", "Den dětí", "Karneval pro rodiče a děti", "Pasování školáků" a "Spaní ve školce", "Setkání u Lipěnky"(strom Mateřídoušky, jaro a podzim).

Zde se můžete seznámit se školním vzdělávacím programem - Kurikulum Mateřídoušky 

Školní řády naleznete zde.