Menu

Informace o zápisu do MŠ

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

(hromadné zveřejnění registračních čísel přijatých dětí)

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřídouška - soukromá mateřská škola s.r.o., Jiráskova 233/29, 602 00 Brno, jako příslušný správní orgán podle §34 odst. 3 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, o přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhodla takto:

Seznam přijatých dětí dle registračních čísel:

07/2022

08/2022

10/2022

13/2022

14/2022

17/2022

18/2022

19/2022

23/2022

27/2022

28/2022

29/2022

30/2022

32/2022

34/2022

36/2022

37/2022

38/2022

42/2022

43/2022

44/2022

49/2022

53/2022

54/2022

59/2022

61/2022

62/2022

65/2022

66/2022

67/2022

68/2022

69/2022

70/2022

73/2022

77/2022

80/2022

83/2022

         

Děti s těmito registračními čísly se od školního roku 2022/2023 přijímají k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, s nástupem od 1.9. 2022.

Odůvodnění: Řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterou podali zákonní zástupci dětí. Vzhledem k tomu, že žádosti vyhovují kritériím  mateřské školy pro přijímání dětí, rozhodla ředitelka mateřské školy o přijetí těchto dětí k předškolnímu vzdělávání.

Pokud jste přijati současně na jinou školu, sdělte nám to, prosím, obratem! 

Místo bude nabídnuto dalšímu zájemci.

Děkujeme za spolupráci.

 

Přijímací řízení, kritéria přijímacího řízení

Dle novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., je pro děti, které dosáhnou do 31. 8. pěti let, předškolní vzdělávání od 1. 9. daného roku povinné.

Rodiče dětí 5- ti letých a starších mají tedy povinnost zapsat dítě do mateřské školy. Nemusí však dodržet spádovost, ale mohou děti přihlásit do soukromé mateřské školy, mimo vymezený školský obvod. Soukromá škola pak oznámí spádové MŠ, že dítě bylo přijato k povinnému předškolnímu vzdělávání do soukromé MŠ.

 

Časová organizace přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

I. Fáze - Vydávání přihlášek

  1. 4. - 30. 4. 2022

Žádost o přijetí dítěte do MŠ je možné získat dvěma způsoby:

1) Elektronické vydání zde

2) Vyzvednutí v MŠ (Jiráskova 29 nebo Jaselská 15), v pracovních dnech v době od 8 - 17 hod. 

 

II. Fáze - Sběr žádostí (přihlášek) + jejich evidence

v pondělí 2.5. 2022 od 8 do 17 hod.

v úterý 3.5. 2022 od 7 do 12 hod.

Podání žádosti:

  1. osobní odevzdání (možné ve výše uvedených termínech v kanceláři školy - Mateřídouška, Jiráskova 29, Brno)
  2. poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  3. e - mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: zuzana.kozelska@skolka.cz
  4. do schránky mateřské školy na adrese Jiráskova 29, 602 00 Brno.

Požadované dokumenty:

1) Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (s originálními podpisy obou zák. zástupců)

2) Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte

3) Prostá kopie rodného listu dítěte

Jakmile zaevidujeme vaši "Žádost o přijetí", bude vašemu dítěti přiděleno registrační číslo, o kterém budete informování prostřednictvím e-mailu či sms. 

III. Fáze - Vyhodnocení žádostí

Nejpozději od 17. 5. do 20.5. 2022 můžete očekávat informaci o přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ. Výsledky přijímacího řízení budou uveřejněny také na webových stránkách školy.

Škola Vám osobně předá nebo doručí písemné "Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte".

Podání přihlášky je možné i po 20.5. 2022, tedy po 3. fázi, v případě volné kapacity.

Termín předání přihlášky je možný dohodnout přes e-mail: zuzana.kozelska@skolka.cz. 

Podle §36 odst.3 zákona č.500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, má účastník řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí a rovněž má možnost navrhnout doplnění podkladů či důkazního řízení. S obsahem spisu se lze seznámit dne 6.5.2022 v době od 10 do 12 hod. v kanceláři školy.

Kritéria přijímacího řízení

K předškolnímu vzdělávání se přijímají přednostně děti 5- ti leté a starší (viz. povinné předškolní vzdělávání).

Dále jsou děti do mateřské školy přijímány v tomto pořadí:

  • děti, které mají v mateřské škole sourozence

  • děti, které dovršily k 1. 9. příslušného roku 4 roky a více

  • děti, které dovršily k 1. 9. příslušného roku 3 roky

  • děti, které dovršily k 1. 9. příslušného roku 2,5 roku a více