Mateřidouška - soukromá česká a anglická školka pro děti 2,5 - 7 let

Koncepce školky

Koncepce školy

Koncepce školy je zpracována a uložena na škole. Pokusím se ji přetlumočit tak, aby byla srozumitelná i širší veřejnosti, která nemusí mít znalosti o odborných termínech a obratech. Ráda bych vám přiblížila, v jakém duchu a za jakých podmínek s dětmi pracujeme. Při každodenní práci se snažíme vycházet z určitých zásad, které se prolínají, podmiňují a navazují na sebe. Především chceme vytvářet podmínky pro pohodu a zdraví.

Pohoda

Aby dítě bylo zdravé, musí mít pohodu. To platí i naopak. Pocit zdraví je zase výsledkem pohody tělesné i duševní. Snažíme se našim dětem dát dostatek prostoru pro volný pohyb, prodlužujeme pobyt dětí venku. Respektujeme individualitu dítěte.
A děti: "Maminko, proč jsi pro mě přišla tak brzy?"

Dostává se nám všeho

Děti tráví ve školce většinu dne. Je proto velmi nutné vytvářet ve školce prostor pro uspokojování všech jeho potřeb. Fyziologické potřeby lze uspokojit v každé mateřské školce. Vedle fyziologických potřeb jsou zde však potřeby, které můžeme označit jako náročnější. Je to potřeba náklonnosti, lásky a bezpečí. Děti potřebují podnětné prostředí, společenské uplatnění, potřebují mít ve školce někoho, kdo uspokojí jejich potřebu prvotních citových a sociálních vztahů. Paní učitelky se snaží všechny potřeby dítěte rozpoznat a vyjít mu maximálně vstříc.
A děti: " Paní učitelku mám rád. Hladí mě a chová na klíně."

Hrajeme si

Hra je hlavní činností vašeho dítěte. Dítě má potřebu poznávat okolní svět, rozvíjet své schopnosti, učit se, získávat nové zkušenosti. Toto všechno mu hra umožňuje. Musí mít ke hře podmínky. Paní učitelky hledají prostor a čas pro hru, nabízí možnosti jak hru obohatit. Hra jim dává naopak možnost dítě poznat, objevit rysy jeho povahy, úroveň myšlení, stupeň dovedností a návyků.
A děti: "Maminko běž si ještě nakoupit, my si hrajeme."

Tělesná pohoda

Denní režim školy zajišťuje pravidelné střídání činností a odpočinků. Organismus dětí posiluje především dostatek volného pohybu na čerstvém vzduchu, zdravá a vyvážená strava. Dobu oběda jsme posunuli na 12,30 hodin, zajišťujeme tak uspokojování potřeby hry, potřeby pobytu venku. Pokud počasí dovolí, trávíme co nejvíce času na zahradě. Děti se účastní školy v přírodě, sportovního kroužku…..
A děti: "My nechceme jít domů, chceme být na zahradě."

 

Co jíme?

Strava, kterou děti dostávají, by měla být vyvážená. Naše vlastní kuchyň nám umožňuje tuto zásadu velmi dobře naplňovat. Poskytujeme dětem ke konzumaci klidné kulturní a estetické prostředí. Podrobnější informace v oddílu "Stravování".
A děti: "Dneska si zase přidám!"

Je nám tady dobře

Snažíme se povzbuzovat a posilovat sebedůvěru dětí, chránit ho před situacemi a vlivy, které nezvládá a které ho stresují. Nabízíme dětem činnosti, které rozvíjí pozitivní myšlení, cítění, prožívání ve vztahu k sobě a k druhým.
A děti: "Toho koníčka jsem vyrobila sama a je pro tebe."

Sociální klima

Školka vytváří sociální klima na základě vzájemné důvěry , úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi lidmi v mateřské školce. Rádi bychom, aby se děti naučily naslouchat, být ohleduplní, uměly se omluvit, aby přemýšlely o svém chování a jednání, byly vnímaví.
A děti: "Paní učitelce jsem řekl, že kamarádovi rád pomohu."

Jak jde den ve školce?

Každé dítě i dospělí potřebuje mít v režimu určité vztyčné body, které se opakují, jsou pravidelné. Potřebuje také, aby se činnosti střídaly, nepřetěžovaly dětský organismus. K tomu slouží "režim dne". V naší školce jsme vytvořily takový režim, kde je dostatek času na hru a pobyt venku. Zároveň ale děti znají pravidla, podle kterých se ve školce žije. Učí se chápat je a dodržovat. Tato pravidla vytváří paní učitelka společně s dětmi.
A děti: " Maminko, my jsme si řekly, že hračky chceme uklízet."

Jak je škola vybavena

Naše školka je vybavena novým, vkusným interiérem. Hračky a jiný materiál jsou vybírány velmi uvážlivě, dbáme na estetické a zdravotní hledisko. Zahrada je vybavena prvky, které uspokojí potřebu pohybu, rozvíjí dětskou fantazii a představivost. Děti mají k dispozici zásobník na vodu, protialergické přikrývky a polštářky.
A děti" "Na zahradě se rád kloužu, houpu, jezdím na koloběžce."


Co je cílem a obsahem výchovy ke zdravému životnímu stylu?
Školka je místem, kde se dítě naučí základům správného chování, hygienickým návykům, dítě začne chápat vlastní identitu, své začlenění mezi ostatními lidmi. Obsahem naší výchovy jsou přirozená témata, v nichž dítě poznává mezilidské vztahy, vztahy k přírodě, ke společnosti. Chceme, aby si dítě osvojilo takové návyky a dovednosti, které se stanou základem pro další zdravý způsob života.
A děti: "Dnes jsme si samy připravovaly zeleninový salát, narozeninový dort."

Jak se děti " učí"?
Aby dítě pochopilo a vzájemně si provázalo určité znalosti a dovednosti, je třeba, aby se učilo na základě nějakého prožitku, zkušenosti. Navozujeme situace, kterých se dítě samo chce zúčastnit, účast vychází z jeho přirozené zvědavosti, touze tvořit, poznávat. Velice zjednodušeně je o tomto tématu psáno v oddíle náplň dne.
A děti: " Hrály jsme si na víly a skřítky."

Spolupracujeme s rodinou
Pokud nám rodiče svěří do péče své dítě, je to pro nás veliký závazek. Má-li se dítě cítit v mateřské škole dobře, musí mu pro to paní učitelka vytvořit podmínky. Každý je ale trochu jiný. Má různou povahu, charakter, rád dělá určité věci. Jaké dítě je, to nám může říci jen jeho nejbližší. Vaše dítě také potřebuje vědět, že mezi vámi a paní učitelkou je vzájemná důvěra. Máte-li čas, můžete si s dítětem ve školce pohrát, pobýt s ním na zahradě. Potřebujete - li se poradit, vyřešit výchovný či jiný problém, můžete se obrátit na paní učitelku.
A děti: "Maminko, ty jseš taky kamarádka s paní učitelkou?"

Spolupracujeme s odborníky, obcí
V naší mateřské škole spolupracujeme s odborníky. Často se obracíme na dětského lékaře, hygienickou stanici, psychologa, logopeda. Rodiče se s různými problémy obrací na nás a my pokud nedokážeme problém odborně řešit se obracíme dál a zpět na rodiče. Zajišťujeme návštěvu zubního lékaře. Rodičům doporučujeme a zveme je na akce, které pořádá obec.
A děti: " Na výstavě se nám moc líbilo, půjdeš se mnou taťko ještě?"

Kam do základní školy?
Protože se do naší mateřské školy sjíždí děti z celého Brna, je spolupráce s jednotlivými školami ztížena. Navštěvujeme s dětmi základní školy soukromé i státní. Jsme seznámeni s jednotlivými programy a koncepcemi. Rodičům zprostředkováváme tyto informace, využíváme zkušeností našich prvňáčků.

Kurikulum Mateřídoušky
Naše škola má také zpracované kurikulum, což je její závazný program, cesta, jakou se ubíráme, jak je uskutečňován výchovně-vzdělávací proces na naší mateřské škole. Kurikulum odborněji popisuje život v Mateřídoušce a je přístupné veřejnosti. Rádi vás s ním seznámíme, popřípadě vysvětlíme, co vás bude zajímat.

 

 

 
 

Naše školka spolupracuje s Mensou
 
Home | Aktuality | Akce školky | Fotogalerie | Kontakty
 
 
© 2019 MATEŘÍDOUŠKA - soukromá mateřská škola s.r.o. | Created by FABRICA.cz